radisshu's Journal [entries|friends|calendar]
radisshu

[ userinfo | scribbld userinfo ]
[ calendar | scribbld calendar ]

JE Valentine's Blog Crew [08 Feb 2008|10:46am]
[ music | Sunrise Nippon - Arashi ]


JE Valentine's Day Blogcrew

Bake cookies for your lover! XP

Rules to take note of :
1) Please state the boy's FULL Name & Group.

2) Please remember to PASTE the code in your profile

2) First come, First Served.

3) Each boy can only be picked once even if he is in 2 groups.

4) You can still pick him even if the name is not there!!

CODE


Have fun!

THE GROUPS
NEWS
Koyama Keiichiro
Nishikido Ryo
Yamashita Tomohisa
Masuda Takahisa
Kato Shigeaki
Tegoshi Yuya

TEGOMASS
Tegoshi Yuya
Masuda Takahisa

KAT-TUN
Nakamaru Yuichi
Ueda Tatsuya
Akanishi Jin
Tanaka Koki
Taguchi Junnosuke
Kamenashi Kazuya

ARASHI
Satoshi Ohno - [info]aerith
Sakurai Sho
Masaki Aiba - [info]radisshu
Ninomiya Kazunari
Matsumoto Jun - [info]matsujun_addict

KANJANI8
Yokoyama Yu
Shibutani Subaru
Murakami Shingo
Maruyama Ryuhei
Yasuda Shota
Nishikido Ryo
Ohkura Tadayoshi

T&T
Takizawa Hideaki
Imai Tsubasa

HEY!SAY!JUMP!
Takaki Yuya
Arioka Daiki
Inoo Kei
Yaotome Hikaru
Yabu Kota
Nakajima Yuto
Yamada Ryosuke
Chinen Yuri
Morimoto Ryutaro
Okamoto Keito

YA-YA-YAH
Yamashita Shoon
Ayukawa Taiyo
Yabu Kota
Yaotome Hikaru

A.B.C.
Goseki Koichi
Ryoichi Tsukada
Totsuka Shota
Kawai Fumito

J.J. EXPRESS
Hashimoto Ryosuke
Asaka Kodai

KIS-MY-FT2
Senga Kento
Taisuke Fujigaya
Tamamori Yuta
Nikaido Takashi

OTHER JUNIORS
Ikuta Toma
Kazama Shunsuke
Hiroki Uchi
Kusano Hironori
Watanabe Shota
Takada Sho

9 comments|post comment

FO [04 Feb 2008|01:03am]


FRIENDS ONLY.

COMMENT TO BE ADDED.
2 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]